راهنمای اتصال به Socks5

این روش برای نرم افزارهایی که پروتکل socks5 را پشتیبانی میکنند مانند تلگرام کاربرد دارد.

در تنظیمات نرم افزار مورد نظر، پراکسی زیر را وارد کنید:

Host: us.socadd.com
Port: 443
Username: نام کاربری
Password: پسوورد